سوالات آزمون پایانی دوره ی آموزشی مربیان پیش دبستانی استان تهران زمستان 1393

                                                                                                                                                                                                                                                                          

سوالات آزمون پایانی دوره ی آموزشی  مربیان پیش دبستانی استان تهران زمستان 1393


 توجه داشته باشید که برخی از سوالات چهارجوابی، برخی نیز دو یا سه جوابی هستند.

1.نمایش خلاق نوعی بازی ...........است.            1.موازی           2.تفکری  

 3. نمادین                                4. پرجنب و جوش

2.منابع نمایش خلاق کدام یک از موارد زیر است؟

1.بازی ها      2.فعالیتهای نمایشی     3.اشعار و قصه های فولکلور   

  4.هر منبعی که قابلیت نمایشی شدن داشته باشد.

3.کدامیک از ویژگی های بازی های  وانمودی نیست؟

1.بازیهای وانمودی چهار مرحله دارد    2.بازی غریضی و غیر اکتسابی است 

  3.تمرین نقش های آینده است      4.منجر به بسط تخیل و خلاقیت می شود

4.مهمترین ویژگی فرد خلاق چیست؟            1.کنجکاوی و تفکر    

   2.زاویه دید متفاوت و مشاهده دقیق      3.تنهایی و انزوا         4.مهارت زبانی بالا

5.کدامیک از نتایج نمایش خلاق نیست؟

1 . بهبود روابط میان کودکان    2. تقویت مهارت های حل مسئله    3.  ایجاد مفهوم مثبت از خویشتن و پرورش شخصیت مستقل   4.رشد مهارت های ترسیم اشکال

 6.کدام گزینه ترتیب صحیح مراحل نمایش خلاق است؟

1. دستگرمی،پانتومیم، بحث گروهی، بداهه،بازی نقش   

2. پانتومیم، دستگرمی، بداهه،بازی نقش، بحث گروهی   

3. دستگرمی،پانتومیم، بداهه،بازی نقش، بحث گروهی   

4. پانتومیم، دستگرمی،بداهه، بحث گروهی ،بازی نقش

7.اگر کودکی علاقه مند به شرکت در جلسه نمایش خلاق نباشد، کدامیک از موارد زیر درست تر است؟

1. او را آزاد می گذاریم تا هر زمان که خواست به گروه بپیوندد

2. او را آزاد می گذاریم تا هر زمان که خواست به گروه بپیوندد اما سعی می کنیم رغبت حضور را در وی ایجاد کنیم

3. او را آزاد می گذاریم تا هر فعالیت دیگری که دوست دارد، انجام دهد.

4. به او می گوییم که همه کلاس در حال انجام این فعالیت هستند. پس او هم بایستی شرکت کند

8.هدف از انجام تکنیک های نقاشی چیست ؟    

1)ایجاد مهارت در انجام آن تکنیک   2)فراهم کردن محیطی غنی برای بدست آوردن تجارب بیشتر

3)اشنایی باجدیدترین روشهای نقاشی     4)پرکردن اوقات کودک

 9.مهمترین وظیفه یک مربی پیش دبستان........ است.

1)توجه به آموزش هنر   2)توجه به یادگیری درست تکنیک ها

    3)توجه به رشد شخصیت کودک   4)توجه صرف  به یادگیری مفاهیم آموزشی

10. چگونه باید با نقاشی کودک برخورد کنیم ؟

1 )بهترین ها را درمعرض دید همه قرار دهیم.  

2)به همه کودکان واکنش مثبت نشان می دهیم. 

3)اشکالات اورا متذکر می شویم .     

4)  نقاشی او را با واقعیت ها ارتباط می دهیم.

11. ازدادن تصاویر برای رنگ آمیزی به کودک خودداری می کنیم. زیرا ......

1)مانع رشد خلاقیت اومی شود  2)اعتمادبه نفس اوراضعیف می کند    3)از انجام فعالیت خود احساس خشنودی نخواهد کرد     4)همه موارد

12. بهترین فرد برای تفسیر نقاشی کودک چه کسی  است  ؟  1)پدرومادر     2)مربی کلاس      3)مدیر      4)روانشناس

13. درشروع آموزش نقاشی ،کدام مرحله را اول باید انجام داد؟

1)نقاشی خیالی    2)بااستفاده ازخطوط ایستاده وخوابیده   3)خط خطی نامنظم    4)آموزش اشکال هندسی

14. کدام جمله صحیح نیست؟   1 )تربیت هنری باید درجهت پرورش وایجاد خصوصیات مثبت درکودک باشد

2)اگرکودکان درضمن انجام فعالیت های هنری احساس خستگی کردند، باید تا پایان فعالیت به کارخود ادامه دهند.

3)کودک تجارب خودرا از راه حواس مختلف به دست می آورد       

 4 )باعث تقویت قوه خلاقه کودک می گردد.

15. یک مربی با آوردن یک ماهی زنده به کلاس، از کودکان می خواهد که آن رانقاشی کنند. نظر شما در این  باره  چیست؟  

1)این کار نوعی الگو دادن محسوب می شود       

 2)اگرازتصویراستفاده می کرد بهتربود

3)این کاراصلا صحیح نیست                                  

4)اگرپس ازطی مراحل آمورش غیرمستقیم نقاشی باشدکارمناسبی است

16. دومین مرحله رشد از نگاه پیاژه مرحله ی  .......  است.  

   1. پیش عملیاتی    2. عملیاتی   3. حسی حرکتی    4.   عملیات انتزاعی

17. کدامیک از موارد زیر تا  قبل از دبستان بیشتر باعث تقویت هوش در کودکان می شود؟

    1. دست ورزی   2. حرکت   3. کلاس آموزش زبان انگلیسی   4.گزینه الف و ب

18. غیبت مادر در چه سنی ضربه های جبران ناپذیری به کودک خواهد زد؟

   1. 3 تا 6 سال             2. 5/1 تا 3 سال            3. 0 تا 5/1 سال            4. هیچکدام

جملات زیر صحیح هستند یا غلط؟
19. در سال های پیش از دبستان سرعت رشد جسمانی کند است.  

  1. صحیح        2. غلط

20.  نظریه های های رشد می توانند رفتار فعلی کودک را توصیف و رفتار آتی کودک را پیش بینی کنند؟    1. صحیح        2. غلط

21.  روانشاسان رشد گاهی از یک نظریه برای بررسی رشد شناختی و از نظریه دیگر برای بررسی رشد اجتماعی استفاده می کنند؟  

1. صحیح        2. غلط

22.  به استناد به سن تقویمی کودک می توان دقیقا مشخص کرد که او در کدامیک از مراحل رشد شناختی بسر می برد؟   1. صحیح        2. غلط

23.  پیش دبستانی ها در مقایسه با کودکان بزرگتر در درک ترتیب وقوع رویداد ها در مهد کودک انعطاف پذیری کمتری دارند.    1. صحیح        2. غلط

24.  اکثر پیش دبستانی ها شخصیت های کارتونی را واقعی می دانند.   

  1. صحیح        2. غلط

25.  کودکانی که به آنان ها بد رفتاری می شود کمتر از بچه های دیگر پرخاشگرند .چون عواقب خشونت را می فهمند.    1. صحیح        2. غلط

26.  کلید اصلی مهارت های زندگی کدام است؟

1) قدرت تفکر                             2) تصمیم گیری                          3) ابراز وجود                               4) حل مسأله

27. کدام روش برای آموزش مهارت های زندگی بکار نمی رود؟

1) پرسش و پاسخ                         2)  شیوه گروهی                  

 3) بارش فکری                             4) استقرایی

28.  موضوع مهارت های زندگی اولین بار توسط یک روانشاس .................. جهت درمان مبتلایان به .............. مطرح گردید.

1) آمریکایی - مصرف موادمخدر                      2) آمریکایی - مصرف سیگار         

3) آلمانی - مصرف سیگار               4) آلمانی - مصرف مواد مخدر

29.همدلی کردن یعنی:

1)نصیحت کردن      2)سرزنش کردن        3)درک متقابل افراد          4)ترحم کردن

30.  با کدام فعالیت مربی می تواند ابراز وجود را در فراگیرانش تقویت نماید؟

1) انجام بازی خرگوش بی لانه                         2)خواندن شعرهای کودکانه

3) بیان جملات ناتمام و تکمیل آن توسط نوآموز

4) تعریف کردن قصه هایی که قبلا شنیده اند

31.  آموزش مهارت های زندگی باید کدام یک از ویژگی های زیر را داشته باشد؟

1) مداوم وغیرمستقیم باشد            2)سریع و کوتاه باشد   

3) ازطریق بیان قصه باشد               4) با تمرین و تکلیف باشد

32.  کدامیک جزء مهارت های زندگی نیست؟

1) حل مسأله                              2) تفکر همگرا                

3) ارتباط بین فردی                       4) تصمیم گیری

33.   کدام یک از موارد زیر تعریف بازی است؟

1)هر گونه فعالیت جهت تفریح یا اشتغال که در آن به مسایل سیاسی و اجتماعی توجه شود.

2)هر گونه فعالیت جهت تفریح و نشاط با رعایت قوانین و مقررات خاص

3)هر گونه فعالیت جهت سرگرمی- تفریح و نشاط                        4)هیچکدام

34.  کدام یک از موارد زیر وجه مشترک بین بازی و ورزش می باشد؟

1)وجود قوانین و مقررات خاص                        2)یادگیری مهارت                        3)ایجاد رقابت              4)موارد 2 و 3 صحیح می باشد       

35. کدام یک از موارد زیر جزو عوامل مؤثر در بازی نمی باشد؟

1)جنس کودک                          2)قد کودک                              3)سن کودک                                                 4)هوش کودک

36. در رابطه با بازی کدام مورد صحیح نیست؟

1)پسرها بیشتر بازی های ساکت-  آرام و ظریف را ترجیح می دهند.       

2)دخترها بیشتر بازی های ساکت  -  آرام و ظریف را ترجیح می دهند.

3)بازی در نزد پسران بیشتر وسیله ای برای اثبات خود در برابر دیگران است.         4)بازی در نزد دختران بیشتر وسیله ای برای بودن با دیگران است.

37. کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟             

1)کودکان باهوش به دلیل توانایی بیشتر به انجام بازیهای انفرادی تمایل نشان می دهند.

2)در مرحله دوم کودکی یعنی سن 2 تا 5 سالگی کودکان علاوه بر بازیهای انفرادی قادر به فعالیت گروهی هستند.

3)کودکان باهوش مدت کمتری به یک بازی مشغول می شوند و تنوع در بازی را دوست دارند.

4)فرهنگ هر جامعه در بازی اثر می گذارد و می توان گفت بازی کودکان به نوعی نشان دهنده فرهنگ آن جامعه است.

38.  کدام یک از بازی های زیر به صورت انفرادی انجام می شود؟

1)موش و گربه                          2)هفت سنگ                     

3)لی لی                                  4)سنجاب و گردو 

39.  کدام یک از موارد زیر جزو ارزش های بازی می باشند؟

1)ارزش اخلاقی                           2)ارزش جسمانی                        

3)ارزش اجتماعی                        4)همه موارد

  1. 40. کدام یک از این عبارات تعریفی از نقاشی کودک  کامل تر است؟

1.  نقاشی کودک عبارت است از محصولی واقعی و زیبا     

 2.  نقاشی کودک عبارت است از نقش یا شکلی که کودک ترسیم کند.

3.  نقاشی کودک عبارت است از نقطه هایی  که کودک بر اساس ادراکات خود ترسیم کند.  

4.  نقاشی کودک عبارت است از نقش یا شکلی که کودک بر اساس ادراکات خود ترسیم کند.

  1. 41.     ویژگی های ابزار و وسایل مورد نظر در فعالیت نقاشی ......... است؟

1. در دسترس بودن                                         2. دوام، اثرگذاری سریع            

3. درخشندگی و شدت بالای رنگ                      4. هر سه مورد

  1. 42.    در فعالیت نقاشی کودک ............

1. هم فرایند و هم محصول مد نظر می باشد.      

2. محصول مد نظر می باشد.  

3. فرایند کار مهم است نه محصول و اثر تولید شده          

4. فرایند مد نظر نیست و محصول مورد نظر می باشد.

43. هدف از برقراری ارتباط انتقال پیام است در قالب:

1) انتقال احساسات               2) بیان نیازها و خواسته ها             

3) انتقال اطلاعات                  4) همه موارد

  44. طراحی کدام فعالیت به رشد ارتباط کلامی کمک می کند؟

2) بازی سکوت                                         1) توصیف دیده ها و بیان احساسات     

3) کپی کردن کلمات یا نمادهای تصویری         4) نقاشی خاطرات در دفترچه تفکرات

   45. کدام عبارت صحیح است:

1) گوش دادن فعالیتی خودکار و بدون کنش است.

2) کودک در مراودات اجتماعی بیشتر بر نشانه های غیرکلامی تاکید می کند.

3) علاقه و انس به کتابخوانی از طریق تماشای تلویزیون ایجاد می شود.

4) بیان آرزوها و خواسته ها علاوه بر تحریک تخیل و تقویت مهارت تفکر به پرورش رشد مهارت غیرکلامی کودک کمک می کند.

46. به استناد مصوبه هفتصد و هفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش از جمله ویژگی های عمومی مربیان این است که ........

1) مربی دانش و توانایی برقراری ارتباط خوب و صحیح با والدین و کارکنان را داشته باشد.

2) مربی دانش و توانایی برقراری ارتباط خوب و صحیح با کودکان و والدین را داشته باشد.

3) مربی دانش و توانایی برقراری ارتباط خوب و صحیح با کودکان, والدین و کارکنان را داشته باشد.

4) مربی دانش و توانایی برقراری ارتباط خوب و صحیح با کودکان و کارکنان را داشته باشد.

47. "خود افشاگری" جزو کدام مرحله ارتباط کلامی با کودک محسوب می شود؟

1) آغازین                               2) ادامه گفت وگو                           

 3) پایانی                              4) گزینه 3 و 4

48.برای اینکه یک کلاس پیش دبستانی تمیز و مرتب داشته باشیم .............

1)آیه< النظافه من الایمان > را برای نوآموزان می خوانیم          

2)به هر کسی که زباله ی بیشتری جمع کرد جایزه می دهیم

3)تمیز کردن کلاس به عهده ی مربی می باشد                             

4)تمیز کردن کلاس به عهدی نوآموزان و مربی می باشد

49. جمله ی ذیل در راستای نقش الگویی مربی است. آن را با انتخاب گزینه ی مناسب تکمیل کنید.

دانش آموزان آن گونه که ما  ................. تربیت نمی شوند، بلکه آن گونه که ما .................. تربیت می شوند.

1) هستیم –  می گوییم                                2) می گوییم _ هستیم                                  

50. در بیان داستان های قرآنی مربوط به حضرت ابراهیم (ع)  کدام داستان برای بیان در کلاس پیش دبستانی اولویت دارد؟

1) داستان قربانی کردن حضرت اسماعیل (ع)و آمدن گوسفند از بهشت

2) داستان ساختن خانه ی خدا توسط حضرت ابراهیم به کمک فرزندش

3) داستان مهاجرت و انتقال  هاجر و اسماعیل به سرزمین خشک مکه

51. کدام گزینه جزء روش تدریس و ارائه ی مطالب در حوزه ی قرآن کریم  در دوره ی پیش دبستانی نیست ؟

1) بازی، شعر و قصه           2) کاردستی و گردش علمی      

3) مشاهده و بحث و گفت و گو                4) بیان پند و اندرز           

52. کدام گزینه در ارتباط با انس با قرآن کریم صحیح است ؟

1همه ی کودکان حق دارند در فرایند انس با قرآن از طرف مربی موفق قلمداد شوند.

2) هدف انس با قرآن کریم پرورش افراد نخبه است.                        3) در انس با قرآن آموزش حد خاصی از مطالب ( محتوا ) مورد نظر است.

53. کدام گزینه در ارتباط با انس با قرآن کریم صحیح  است ؟

1) دادن جایزه خوب نیست و باید از انگیزه های درونی استفاده کرد.

2) دانش آموزان باید تعداد خاصی از سوره های کوچک (حد اقل 10 سوره ) را حفظ کنند.        

54. آیه ی مبارکه ی      فَقْرَءو ا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن     اشاره دارد به اصل آموزشی  ...

1) آموزش قرآن به زبان کودکان                      2) استمرار و مداومت      

3) آموزش بر اساس لطف و رحمت الهی         4) پاداش و تنبیه 

55. تاکید بر برنامه های آموزشی در دوره ی پیش دبستان بر مبنای انس با قرآن یعنی ...     

1) هر زنگ بخشی از برنامه های روزانه به قرآن اختصاص یابد.

2)  روزانه حداقل  دو زنگ به آموزش قرآن اختصاص یابد.       

3) روزانه حدود 30 دقیقه به صورت غیر متوالی به آموزش قرآن اختصاص یابد    

56. اگر برنامه ی کلاسی هفتگی مربی شامل مواردی از قبیل ریاضی، علوم، خمیر بازی باشد، بیانگر این است که مربی...

1) بر اساس  روش واحد کار عمل می کند و  مفاهیم آموزشی  را  به صورت تلفیقی و تنیده سازماندهی کرده است.

2) بر اساس روش واحد کار عمل نمی کند و مفاهیم آموزشی  را  به صورت تلفیقی و تنیده سازماندهی کرده است.

3) بر اساس روش واحد کار عمل نمی کند و مفاهیم آموزشی  را  به صورت تلفیقی و تنیده سازماندهی نکرده است.

4)  بر اساس روش واحد کار عمل می کند و  مفاهیم آموزشی را  به صورت تلفیقی و تنیده سازماندهی نکرده است.

57. کدام یک از گزینه های  زیر جزء مراحل اجرای یک واحد کار است؟

1) توجه به اهداف واحد کار                       2) توجه به نقشه و زنجیره ی  مفهومی  

3)  طراحی فعالیت ها به صورت تلفیقی    4) همه ی موارد

58.  معتبر ترین ابزار در ارزشیابی از  میزان آموخته های کودکان پیش دبستانی کدام گزینه  است؟

1) آزمون                         2) مشاهده ی مستقیم                             

3) مصاحبه                                    4) تست هوش 

59. کدام ویژگی کودک پیش دبستانی نقش الگویی مربی را پر رنگ تر می کند؟

1) جاندار پنداری                                2) تک گویی                                          

 3) خود محوری                                4) تقلید پذیری

60. کدام یک از گزینه های زیر از موارد غیر مجاز در دوره ی آموزشی پیش دبستانی محسوب می شود؟

1) آموزش  مستقیم حروف الفبا              2)گرفتن امتحان از کودکان          

 3) ارائه ی کارنامه                                    4) همه ی موارد

با آرزوی موفقیت برای همه ی مربیان فداکار پیش دبستانی

/ 1 نظر / 71 بازدید
نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]