سئوالات آزمون پایانی دوره ی آموزشی مربیان پیش دبستانی

بسمه تعالی

1

جمله ی ذیل در راستای نقش الگویی مربی است. آن را با انتخاب گزینه ی مناسب تکمیل کنید.

دانش آموزان آنگونه که ما  ______ تربیت نمی شوند، بلکه آنگونه که ما  ______ تربیت می شوند.

الف) هستیم   می گوییم    Ο                                  ب) می گوییم _ هستیم  Ο                                

2

در بیان داستان های قرآنی مربوط به حضرت ابراهیم (ع)  کدام داستان برای بیان در کلاس پیش دبستانی اولویت دارد؟

الف) داستان قربانی کردن حضرت اسماعیل (ع)و آمدن گوسفند از بهشت Ο

ب) داستان ساختن خانه ی خدا توسط حضرت ابراهیم به کمک فرزندش Ο

ج) داستان مهاجرت و انتقال  هاجر و اسماعیل به سرزمین خشک مکه Ο

3

روخوانی قرآن در دوره ی پیش دبستانی به معنای  ...  .

الف) حرف آموزی است Ο                                                                 ب) نماد آموزی است Ο

ج) تصویر خوانی است    Ο                                                                د ) روان خوانی است Ο

4

کدام گزینه جزء روش تدریس و ارائه ی مطالب در حوزه ی قرآن کریم  در دوره ی پیش دبستانی نیست ؟

الف) بازی، شعر و قصه  Ο                                                  ب) کاردستی و گردش علمی Ο

ج) مشاهده و بحث و گفت و گو Ο                                             د) بیان پند و اندرز Ο

5

کدام گزینه در ارتباط با انس با قرآن کریم صحیح است ؟

الف)همه ی کودکان حق دارند در فرایند انس با قرآن از طرف مربی موفق قلمداد شوند. Ο

ب) هدف انس با قرآن کریم پرورش افراد نخبه است. Ο

ج) در انس با قرآن آموزش حد خاصی از مطالب ( محتوا) مورد نظر است. Ο

6

کدام گزینه در ارتباط با انس با قرآن کریم صحیح  نیست ؟

الف) دادن جایزه خوب نیست و باید از انگیزه های درونی استفاده کرد. Ο

ب) دانش آموزان باید تعداد خاصی از سوره های کوچک (حد اقل 3 سوره ) را حفظ کنند. Ο

ج) استفاده از نوار قرآن بر کتاب قصه ی قرآن اولویت دارد. Ο

7

آیه ی مبارکه ی      فَقْرَءو ا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن     اشاره دارد به اصل آموزشی  ...

الف) آموزش قرآن به زبان کودکان   Ο                                             ب) استمرار و مداومت Ο

/ 0 نظر / 39 بازدید