پاسخ نامه

با سلام. تعدادی از دوستان پاسخ سئوالات چهار گزینه ای را درخواست نمودند که تقدیم می گردد. پاسخ سئوالات تشریحی را هم اگر خواستید ایمیل خواهم کرد.

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

1

ب

9

ب

2

ب

10

الف

3

ج

11

ج

4

د

12

الف

5

الف

13

د

6

ج

14

ب

7

ب

15

د

8

ج

16

ج

/ 0 نظر / 22 بازدید