با سلام. تعدادی از دوستان پاسخ سئوالات چهار گزینه ای را درخواست نمودند که تقدیم می گردد. پاسخ سئوالات تشریحی را هم اگر خواستید ایمیل خواهم کرد.

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

1

ب

9

ب

2

ب

10

الف

3

ج

11

ج

4

د

12

الف

5

الف

13

د

6

ج

14

ب

7

ب

15

د

8

ج

16

ج