خیر الامور اوسطها

میانه روی در هر کاری پسندیده است