ای نام تو بهترین سر آغاز     بی نام تو نامه کی کنم باز

سلام.

حمید رضا محمد بیگی هستم.

امید وارم با کمک خدا به زودی بتوانم مطالب مفیدی در عرصه ی تعلیم وتربیت تقدیم شما کنم.