بسمه تعالی

     امشب را در حالی سپری می کنیم که فردا غریو ملت ایران و مسلمانان آزادی خواه جهان در روز قدس و در حمایت از آرمان های ملت مظلوم فلسطین در فضای شهر ها و روستا ها خواهد پیچید و صدای خرد شدن استخوان های پوسیده ی صهیونیسم گوش ها را نوازش خواهد داد و تماشای پاره شدن تار و پود سست و بی بنیان آن چشم هر آزاده خواهی را منور خواهد ساخت. به یاد جمله ی سید حسن نصر الله که گفت: والله هی اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت. آری این سید و مقتدای او خمینی کبیر به روشنی می دانند و می دانستند که مسئله ی فلسطین که امروزه  ملاک و معیار روشنی برای ارزیابی ایمان در میان مسلمانان است، با پیروزی نهایی صالحان ختم به خیر خواهد شد. و از همه مهم تر، اراده ی خداوند تبارک و تعالی است که بر پیروزی نهایی نیرو های خیر استوار گردیده و بر صالحان وعده داده است که حکومت بر زمین را به ارث خواهند برد. و البته که وعده ی الهی حق است و تحقق خواهد یافت. این موضوع با کمی تامل و تفکر پیرامون تاریخ ظلم و ستم و پایان کار ظالمین جهان به روشنی قابل تایید و تفهیم است. با مراجعه به آیات قرآن نیز می توان وعده ی نابودی ظالمان صهیونیستی را به روشنی مشاهده نمود. آیه ی ابتدایی سوره ی «اسراء»  با اشاره به مبارک بودن مسجد الاقصی و اطراف آن، اولین وعده ی غیر مستقیم در نابودی رژیمی است که این مکان مقدس را به خون هزاران نفر از مسلمانان این سرزمین آغشته کرده است. به نحوی که لازمه ی مقدس بودن این مسجد و اطرافش این است که آن جا از وجود رژیم غاصب و نژاد پرستی چون اسرائیل، پاک، و به دست عادل ترین مردمان اداره شود. در سوره ی اسراء بطور آشکار و مستقیم نیز به نابودی اسرائیل در صورت ادامه ی بیدادگری های آنان اشاره شده است. که بدون هیچ کم و کاست و تحلیل و تفسیری ، ترجمه ی آیات 4 تا 8 تقدیم می گردد :

     ... و در کتاب تورات خبر دادیم و چنین مقدر کردیم که شما بنی اسرائیل دو بار حتما در زمین فساد و خونریزی می کنید و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه می یابید. (4) و چون وقت انتقام اول فرا رسد، بندگان سخت جنگجو و نیرومند خود را بر شما بر می انگیزیم تا آن جا که در درون خانه های شما نیز جست و جو کنند و این وعده ی انتقام خدا حتمی خواهد بود.(5) آن گاه شما را به روی آن ها بر گردانیم و غلبه دهیم و به مال و فرزندان مدد بخشیم و عده ی جنگ جویان شما را بسیار گردانیم (6) بدانید که اگر نیکی و احسان کردید به خود کردید و اگر بدی و ستم کردید باز به خود کرده اید. و آن گاه که وقت انتقام ( دوم )ظلم شما فرا رسید تا اثر بی چارگی و خوف و اندوه به رخسار شما ظاهر شود و به مسجد بیت المقدس مانند بار اول در آیند و ویران کنند و به هر جا رسند نابود سازند و به هر کس تسلط یابند به سختی هلاک گردانند.(7) امید است که خدا به شما، اگر توبه کرده و صالح شوید،  باز مهربان گردد و اگر به عصیان وستم گری بر گردید ما هم به عقوبت و مجازات شما باز می گردیم و جهنم را زندان کافران قرار داده ایم. (8)

نصر من الله و فتح قریب

موعدنا یا قدس فی تل ابیب

موعدنا یا قدس ات قریب

 به یاد کوکان غزه امسال با عزمی جدی تر به میدان می آییم