سلام

روزنامه ی وزین  اطلاعات در شماره ی 25114 ششم شهریور 1390 مقاله ی ضرورت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس را چاپ نموده است. بدینوسیله از کلیه ی مسئولان و کارکنان محترم روزنامه ی اطلاعات بویژه جناب آقای دعایی و گنجی  تقدیر و تشکر می کنم.

حمید رضا محمد بیگی