به یاد کودکان پرپر شده ی فلسطینی که در اوج بی گناهی توسط شقی ترین مردمان با بمب و راکت هدف قرار می گیرند :

 

کودک غزه  در این آتش کین می سوزد

مسجد و مدرسه اوست چنین می سوزد

جوشن اکبر من در شب قدر

آه قلبیست کز ان کل زمین می سوزد